Strona główna -> O Firmie

Witamy Państwa na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie

► Powstanie ZWiK w Grybowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie został w utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Grybów Nr XVII/142/2008 r dnia 21 maja 2008r.

Powstanie w Gminie Grybów zakładu wodociągowo – kanalizacyjnego spowodowało skupienie całości spraw związanych z gospodarką wodno – ściekową w rękach jednego podmiotu gospodarczego.

ZWiK realizuje program wodno – ściekowy. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I – „Gospodarka wodno – ściekowa”. Jednostką realizującą projekt jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie.

 

 

► Bieżąca działalność i inwestycje

Zakład zapewnia dostarczanie wody poprzez sieć wodociągową w miejscowościach Biała Niżna, Ptaszkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Siołkowa. Obecnie trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Wieś.

Obecnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ZWiK realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Białą Niżna i Stróże” której celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zrzutów nie oczyszczonych ścieków do wód płynących w potokach i rzekach należących do zlewni rzeki Biała. W ramach tego zadania powstaje około 52 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże do której będzie przyłączonych ok 5 tyś odbiorcom.

Odwiedzin
Kreator IAP - (C) ZWiK Grybów